KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”
tại trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn


Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Công văn 2787/BTP- PBGDPL ngày 30 tháng 07 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018;
Căn cứ Công văn số 4171/BGDĐT-PC ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2018;
Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn xây dựng Kế hoạch “Ngày pháp luật nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam” tháng 11 năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Tiếp tục nâng cao nhận thức của CB -GV – NV và học sinh của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11); Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật năm 2018 để tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho CB -GV – NV và học sinh của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn;
– Tiếp tục tồ chức Ngày Pháp luật Việt Nam một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức pháp luật cho mọi người trong xã hội;
– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phản ứng chính sách linh hoạt; làm sâu sắc hiểu biết về nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013; Đảm bảo Ngày pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị – pháp lý của đất nước nói chung và trong trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn nói riêng, góp phần tích cực khẳng định những thành quả 70 năm xây dựng và hoàn thiện của Nhà nước và Pháp luật dân chủ nhân dân.
– Tạo sự đồng thuận, niềm tin của tập thể Cán bộ -Giáo viên – Nhân viên và học sinh của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn vào các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
2. Yêu cầu
– Ngày pháp luật năm 2018 của trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, của Thành phố, của ngành Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm lồng ghép có hiệu quả với việc triển khai thi hành Hiến pháp và Luật để khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật.
– Ngày pháp luật được tổ chức sâu rộng, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trưomg, hình thức, phù họp với trường nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh.
– Các hoạt động Ngày pháp luật năm 2018 được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và bảo đảm hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn tìm hiểu sâu rộng về Ngày pháp luật Việt Nam.
– Chủ đề “Ngày pháp luật” tháng 11 năm 2018 : “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ỷ thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chỉnh, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xã hội dần chủ, công bằng, văn minh ”.

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Thòi gian và địa điểm triển khai:
Sáng và chiều thứ Hai, ngày 05/11/2018 tại buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần của trường.
2. Hình thửc và nội dung thực hiện:
“Ngày pháp luật” tháng 11 năm 2018 được tổ chức dưới hình thức sau:
2.1. Đối với Cán bộ -Giảo viên – Nhân viên :
– Tuyên truyền thông tin về “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” tại Bản tin pháp luật..
– Nội dung: Giới thiệu nội dung Dự thảo Luật Lao động và hưởng dẫn đóng góp ỷ kiến cho Dự thảo
2.2. Đối vởi học sinh:
– Tuyên truyền miệng dưới sân trong buổi chào cờ đầu tuần ngày 05/11/2018.
– Nội dung: Văn hóa giao thông
– Hỏi – Đáp ngắn về nội dung đã tuyên truyền.
3. Báo cáo viên:
– Khoa Kinh tế – Luật phân công Báo cáo viên phụ trách “Ngày pháp luật” tháng 11 năm 2018: Thầy Trần Văn Điệp
4. Băng-rôn cổ động, tài liệu phục vụ cho “Ngày pháp luật”
Phòng QTTB – csvc thực hiện 3 băng-rôn khẩu hiệu sau:
– Băng – rôn chủ đề: “Ngày Pháp luật – Văn hóa giao thông” (Bảng treo trước sân cờ).
– Băng – rôn chủ đề “Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thỉ hành và bảo vệ pháp luật”.
(Treo trước cổng trường).
– Băng – rôn chủ đề “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả” (Treo trong khuôn viên trước của trường).
5. Kinh phí:
Trường chủ động bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí PBGDPL đã được xác định trong kế hoạch, chưong trình PBGDPL, kết họp với kinh phí hoạt động chuyên môn để phục vụ cho việc tổ chức “Ngày pháp luật”.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổ chức – Hành chính đề cử báo cáo viên và hỗ trợ báo cáo viên trong thời gian thực hiện.
2. Trưởng khoa Khoa Kinh tế – Luật lập kế hoạch dự trù kinh phí gởi Phòng Kế hoạch – Tài chính.
3. Phòng Công tác chính trị – Học sinh sinh viên phối họp Phòng Tổ chức – Hành chính, Khoa Kinh tế – Luật thực hiện kế hoạch “Ngày pháp luật” theo thời gian quy định.
4. Phòng Quản trị thiết bị – Cơ sở vật chất: Phối họp với Khoa Kinh tế – Luật thực hiện Băng – rôn cho “Ngày Pháp luật” tháng 11 năm 2018.
5. Trung tâm Truyền thông – Thư viện: Tổ chức ghi hình, chụp ảnh để lưu làm tư liệu tham khảo, học tập và minh chứng báo cáo.
6. Chế độ báo cáo: cô Lê Hà Diễm Châu gởi báo cáo về “Ngày pháp luật” cho Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính để tổng hợp báo cáo theo định kỳ cho Phòng Chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh theo quy định.
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật ” tháng 11 năm 2018 tại trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn./.

Chia sẽ:

FacebookTwitterGoogleEmail this pagePrint this page

Trả lời

Kết nối bằng:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *