GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ - CƠ SỞ VẬT CHẤT

 1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác qui hoạch, quản lý cơ sở vật chất trong trường; quản lý giám sát việc sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống điện nước, điện thoại; quản lý cảnh quan môi trường, công tác bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự;  theo dõi và quản lý việc mua sắm, bảo quản và thanh lý phần cơ sở vật chất của trường;

 1. Nhiệm vụ – Quyền hạn
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản trị và thiết bị trong nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về các mặt công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
 • Trực tiếp giao dịch với các cơ quan của thành phố và địa phương như: điện lực, cấp nước, bưu chính, viễn thông, công trình đô thị để giải quyết các vấn đề chuyên môn có liên quan. Phối hợp với chính quyền, công an và nhân dân địa phương nơi trường đóng nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong trường và trên địa bàn; giải tỏa hàng quán, đảm bảo vệ sinh và an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng chính và cổng phụ. Phối hợp xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc vi phạm nguyên tắc bảo vệ trật tự trị an;
 • Quản lý toàn bộ hệ thống đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, trang thiết bị trong phạm vi toàn Trường;
 • Chủ trì xây dựng nội quy, quy chế sử dụng và bảo quản tài sản, công trình, cơ sở vật chất của Trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng việc phân phối tài sản, cơ sở vật chất cho các đơn vị sử dụng và giám sát việc quản lý, sử dụng đúng chức năng, đảm bảo hiệu quả các tài sản đó tại các đơn vị;
 • Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động mua sắm bổ sung, thay thế, sử dụng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, các công trình và cơ sở vật chất phục vụ vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt trong toàn trường;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc, giảng dạy, nghiên cứu và học tập theo quy định của Trường;
 • Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê báo cáo về công tác quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Nhà nước;
 • Quản lý, hướng dẫn và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị, công cụ, dụng cụ, tiết kiệm điện, nước.. .có hiệu quả;
 • Hàng năm lập dự trù kinh phí: Mua sắm, sửa chữa, bão dưỡng trang thiết bị, bảo hiếm phòng chống cháy nổ…;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc quản lý, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh và các trang thiết bị khác tại các cơ sở thuộc Trường;
 • Chủ trì và phối hợp với Trung tâm Truyền thông – Thư viện thực hiện bảo trì toàn bộ thiết bị tin học, máy tính, máy in thuộc Ban giám hiệu, các phòng chức năng, văn phòng khoa, trung tâm, ban, trạm trực thuộc;
 • Tố chức công tác quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản của trường: cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, các phương tiện làm việc; bảo đảm điện, nước cho toàn trường;
 • Quản lý, tổ chức thực hiện tốt công tác phục vụ giảng đường: điện, nước, ánh sáng, âm thanh, vệ sinh, mở, đóng cửa các hội trường, phòng học trong toàn trường;
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật;
 • Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, giữ gìn tài sản; quản lý sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động cho các đơn vị và cá nhân trong Trường;
 • Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị có liên quan trong việc kiểm kê, đánh giá, thanh lý tài sản của Trường theo định kỳ hoặc yêu cầu đột xuất. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức nhận bàn giao tài sản hình thành sau đầu tư đưa vào khai thức, sử dụng;
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng;
 • Tổ chức quản lý, chăm sóc cây xanh và phát triển cảnh quan (vườn hoa, cây cảnh, chiếu sáng…) trong nhà trường;
 • Lưu trữ hồ sơ, sổ sách, tài liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo qui định của Nhà nước;
 • Phục vụ nước uống và công tác vệ sinh môi trường tại các hội trường, phòng họp;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;