GIỚI THIỆU PHÒNG TUYỂN SINH

Chức năng của Phòng Tuyển sinh
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tuyển sinh, quảng bá các hoạt động đào tạo của Nhà trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tuyển sinh
1. Lập kế hoạch và thực hiện công tác quảng bá, tuyển sinh hàng năm;
2. Là đầu mối phối hợp với các bộ phận trong việc thiết kế xây dựng, quảng bá, tiếp thị, tổ chức tuyển sinh; phối hợp trong việc sử dụng cổng thông tin điện tử của Nhà trường phục vụ đắc lực trong công tác quàng bá, chiêu sinh;
3. Chủ trì phối hợp với các bộ phận thực hiện việc quảng bá thương hiệu Nhà trường trong các họat động tư vấn tuyển sinh, các ngày hội giáo dục;
4. Quản lý hoạt động bộ phận tuyển sinh tại Phòng Ghi danh của Nhà trường;
5. Nhập dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm quản lý đào tạo theo qui định;
6. Quản lý hồ sơ tuyển sinh, chịu trách nhiệm về hồ sơ đầu vào công tác tuyển sinh do Nhà trường cấp bằng;
7. Ghi danh và tiếp nhận hồ sơ chiêu sinh các lớp ngắn hạn;
8. Tiếp nhận hồ sơ các lớp liên kết không do Nhà trường cấp bằng theo kế hoạch tuyển sinh, thông báo của Nhà trường và chuyển hồ sơ cho các bộ phận chức năng theo qui định;
9. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc ký kết biên bản ghi nhớ, hồ sơ pháp lý đối với các tổ chức, cá nhân về hoạt động liên kết đào tạo do Nhà trường cấp văn bằng, chứng chỉ;
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.