Nội dung và quy trình xử lý kỷ luật học sinh vi phạm nội quy

Nội dung và quy trình xử lý kỷ luật học sinh vi phạm nội quy

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Luyến » Thứ 4 30/05/12 13:13

NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH
XỬ LÝ KỶ LUẬT HỌC SINH
óóóóóI .MỤC ĐÍCH
- Nhằm tạo cơ sở cho việc thực hiện các biện pháp giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Xây dựng qui trình xử lí học sinh thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng công tác học sinh. (P.CTHS)
- Là cơ sở để nhà trường tiến hành xử lí kỷ luật đối với các học sinh vi phạm.

II. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KỶ LUẬT HỌC SINH.
- Dựa trên cơ sở luật giáo dục năm 2005, qui định về người học.
- Dựa trên Quyết định số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ theo Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp năm 2009.
- Thực hiện nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong nhà trường, gia đình và xã hội.

III. NỘI DUNG VI PHẠM VÀ CÁC BƯỚC XỬ LÝ KỶ LUẬT.

1. XỬ LÝ VI PHẠM VỀ TÁC PHONG – CHUYÊN CẦN

1.1. Trang phục không đúng qui định hiện hành.
(không cài khuy áo ngực, bảng tên, Logo, áo, quần không đúng qui định)
1.2. Dép không quai hậu; đeo bông tai; tóc nhuộm, tóc dài (đối với nam)
1.3. Đi học trể thường xuyên; trốn bỏ tiết; nghỉ học nhiều; bị đuổi học; không sinh hoạt dưới cờ và các hoạt động ngoại khóa khác…


Quy trình xử lý

Bước 1: Quản sinh (QS) nhắc nhở, ghi vào sổ trực nhật để theo dõi.
Bước 2: QS cho học sinh viết kiểm điểm và làm cam kết, chuyển hồ sơ cho bộ phận tổng hợp.
Bước 3: QS mời học sinh về thay trang phục, trình diện và xin giấy phép vào lớp.
Bước 4: QS Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm (GVCN) mời Cha mẹ học sinh vào cam kết phối hợp giáo dục.
Bước 5: Học sinh không có biểu hiện chuyển biến sửa chữa lỗi, tiếp tục tái phạm. P.CTHS phối hợp với GVCN đề xuất hình thức kỷ luật lên BGH thành lập Hội đồng kỷ luật.Tùy vào mức độ và tính chất vụ việc vi phạm ra quyết định xử lý:
a. Căn cứ vào số lần vi phạm trừ điểm rèn luyện hàng tháng.
b. Khiển trách.
c. Cảnh cáo trước toàn trường.
d. GVCN ghi nhận hình thức kỷ luật vào hồ sơ học sinh, thông báo về gia đình.

2. XỬ LÝ VI PHẠM VỀ TRẬT TỰ - KỶ CƯƠNG PHÁP LUẬT

2.1. Vi phạm nội qui nội trú - ký túc xá.

Quy trình xử lý

Bước 1: Ban quản lý nội trú - ký túc xá buộc học sinh viết tường trình, bản kiểm điểm, lập biên bản sự vụ có chữ ký xác nhận của các thành phần liên quan và chuyển hồ sơ sự vụ về Phòng CTHS.
Bước 2: P.CTHS thông báo sự vụ đến GVCN và phối hợp mời Cha mẹ HS vào làm cam kết phối hợp giáo dục.
Bước 3: QS và GVCN đề ra biện pháp xử lý và theo dõi chuyển biến cùa học sinh.
Bước 4: Học sinh không có biểu hiện sửa chữa lỗi sai phạm, cố ý tiếp tục tái phạm, P.CTHS phối hợp với GVCN đề xuất hình thức kỷ luật lên BGH thàn QS cho học sinh viết kiểm điểm, làm cam kết, ghi vào sổ trực nhật để theo dõi h lập Hội đồng kỷ luật.Tùy vào mức độ và tính chất vụ việc vi phạm ra quyết định xử lý:
a. Khiển trách.
b. Cảnh cáo trước toàn trường.
c. Trục xuất khỏi khu nội trú.
d. Đình chỉ học tập 1 tuần đến 1 năm
e. Buộc thôi học, GVCN ghi nhận hình thực kỷ luật vào hồ sơ học sinh và thông báo về gia đình và địa phương.

2.2. Không đóng học phí, và các khoản thu khác theo qui định.

Quy trình xử lý
Bước 1: GVCN nhắc nhở học sinh đóng học phí và các khoản thu khác đúng thời gian qui định và cho học sinh làm cam kết gia hạn để thực hiện. Hồ sơ chuyển cho bộ phận tổng hợp.
Bước 2: Phối hợp Phòng Tài chính kế toán (P.TC-KT) gửi giấy báo về gia đình và cho HS tạm ngưng học tập đến khi gia đình đến giải quyết. QS phối hợp với GVCN theo dõi tình hình chuyển biến của HS để phản ánh về P.TC-KT
Bước 3: Trường hợpquá thời hạn kể từ ngày cam kết, gia đình HS vẫn không thực hiện, P.CTHS phối hợp với Khoa và GVCN làm thủ tục đề xuất Ban Giám Hiệu ra quyết định xóa tên.

2.3. Có hành vi vô lễ, xúc phạm Giáo viên, Cán bộ, công nhân viên đang thừa hành nhiệm vụ.
2.4. Dùng hung khí, ẩu đả gây thương tích, phá rối, gây mất trật tự trong trường học.
2.5. Có hành vi trộm cắp, phá hoại tài sản của nhà trường.
2.6. Tàng trữ lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy, tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, tung tin đồn nhảm…
2.7. Cờ bạc dưới mọi hình thức.

Quy trình xử lý
Bước 1: QS buộc học sinh viết tường trình, bản kiểm điểm, lập biên bản sự vụ có chữ ký xác nhận của các thành phần liên quan. Hồ sơ chuyển cho bộ phận tổng hợp.
Bước 2: QS thông báo đến GVCN phối hợp mời cha mẹ học sinh vào làm cam kết phối hợp giáo dục.
Bước 3: QS phối hợp với GVCN đề ra biện pháp xử lý và theo dõi chuyển biến của học sinh.
Bước 4: Học sinh không có biểu hiện sửa chữa lỗi sai phạm, cố ý tiếp tục tái phạm, P.CTHS phối hợp với GVCN đề xuất hình thức kỷ luật lên BGH thành lập Hội đồng kỷ luật.Tùy vào mức độ và tính chất vụ việc vi phạm ra quyết định xử lý:
Cảnh cáo trước toàn trường.
Đình chỉ học tập 1 tuần đến 1 năm.
Buộc thôi học. GVCN ghi nhận hình thức kỷ luật vào hồ sơ học sinh, thông báo về gia đình và địa phương.
Nếu nghiêm trọng có thể lập biên bản (có xác nhận của BGH), giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
2.8. Mua bán, tàng trữ sử dụng ma túy, các chất gây nghiện.
2.9. Chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất gây nỗ, dễ cháy, hàng lậu, hàng cấm…
2.10. Có hành vi quá khích, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái với pháp luật.

Quy trình xử lý

Bước 1: QS buộc học sinh viết tường trình, thu thập chứng cứ, tang vật (nếu có), lập biên bản sự vụ có chữ ký xác nhận của các thành phần liên quan. Hồ sơ chuyển cho bộ phận tổng hợp.
Bước 2: P.CTHS thông báo sự vụ về Khoa và phối hợp với GVCN mời Cha mẹ HS vào giải quyết.
Bước 3: Tùy vào mức độ và tính chất vụ việc vi phạm Hội đồng kỷ luật ra quyết định xử lý như sau:
Buộc thôi học. GVCN ghi nhận hình thực kỷ luật vào hồ sơ học sinh và thông báo về gia đình và địa phương.
Lập biên bản (có xác nhận của BGH), giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.


3. HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ QUI TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT HỌC SINH.

1. Ngoài các quy trình xử lý nêu trên, những trường hợp vi phạm khác (không mang tài liệu, dụng cụ học tập, không làm bài tập, gây mất trật tự, ồn ào trong lớp, không tuân thủ hường dẫn của giáo viên…) do giáo viên đứng lớp trực tiếp xử lý (phê bình trong sổ đầu bài, yêu cầu HS viết tự kiểm…). Trường hợp nghiêm trọng, GV phải báo QS để phối hợp xử lý.
2. Đối với các vi phạm ngoài giờ học: như trước khi vào lớp, giờ chơi, giờ tan học QS phụ trách các ca trực sẽ tiến hành các bước xử lí tại chỗ đối với học sinh vi phạm.
3. Đối với các trường hợp trong giờ học: QS trong ca trực phối hợp với giáo viên bộ môn tiến hành xử lí học sinh vi phạm.
4. Giáo viên bộ môn khi muốn mời học sinh vi phạm ra khỏi lớp phải có sự phối hợp với PCTHS để chuyến học sinh vi phạm về PCTHS xử lí, không tự ý đuổi học sinh.
5. Trường hợp HS vắng học từ 3 ngày, Phòng CTHS lập danh sách gởi GVCN để mời Cha mẹ HS đến thông báo và tìm hiểu lý do. Sau đó, P. CTHS và GVCN tiếp tục theo dõi tình trạng chuyên cần của HS để có biện pháp răn đe giáo dục.
6. Các QS trong ca trực sau khi xử lí các trường hợp vi phạm của học sinh có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo phòng và bộ phận tổng hợp đồng thời thông báo và chuyển hồ sơ xử lí cho quản sinh phụ trách lớp đó để tiếp tục phối hợp giáo dục. QS phụ trách các lớp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và gia đình của các học sinh trong quá trình xử lí kỷ luật đối với học sinh vi phạm.
7. Lãnh đạo phòng CTHS căn cứ theo tình hình thực tế và đề xuất của QS phụ trách lớp tiến hành các thủ tục xử lí học sinh theo qui chế.
8. Các kết quả xử lí của PCTHS sẽ được thông báo cho gia đình HS và GVCN để làm căn cứ đánh giá rèn luyện đạo đức của học sinh.
9. Trong trường hợp học sinh vi phạm ở mức đình chỉ học tập 1 tuần , hay 1 năm trở lên, PCTHS tham mưu với Ban Giám Hiệu thành lập Hội đồng kỷ luật nhà trường để xử lí.
10.Các trường hợp đình chỉ học tập sẽ được thông báo về cho gia đình và địa phương của học sinh vi phạm.
Nguyễn Luyến
Email: nguyenluyen@namsaigon.edu.vn
ĐT: 0917.919.522
Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Nguyễn Luyến
 
Bài viết: 274
Ngày tham gia: Thứ 3 19/07/11 9:39
Đến từ: Hậu Giang

Quay về Phòng Công tác học sinh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron