CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ – LUẬT

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Ths. LÊ HÀ DIỄM CHÂU TRƯỞNG KHOA
2 Ths. PHẠM THỊ YẾN PHÓ TRƯỞNG KHOA
3 DƯƠNG THANH TÚ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN
4 DƯƠNG THÀNH NHÂN GIẢNG VIÊN
5 TRẦN VĂN ĐIỆP GIẢNG VIÊN
6 NGUYỄN NGỌC HẢI GIẢNG VIÊN
7 Ths. NGUYỄN THỊ TRÚC MAI GIẢNG VIÊN
8 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN GIẢNG VIÊN
9 Ths. PHAN THỊ DUYÊN GIẢNG VIÊN
10 Ths. VÕ CHIÊU VY GIẢNG VIÊN
11 Ths. LÊ NHẬT TÂN GIẢNG VIÊN
12 LÊ TỬ TRUNG GIẢNG VIÊN