Đinh hướng phát triển

sumenh

SỨ MỆNH

Đào tạo nguồn nhân lực lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong và ngoài nước

tamninh

TẦM NHÌN

Đến năm 2018 trở thành trường Trung cấp chuyên nghiệp hiện đại tiên tiến theo xu thế hội nhập của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
Đến năm 2025 trở thành trường Cao đẳng đạt chuẩn tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

muctieu

MỤC TIÊU

Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.
Tạo sự ổn định và phát triển nghề nghiệp.
Xây dựng thương hiệu đào tạo uy tín.
Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

GIATRI-1

GIÁ TRỊ

Với Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên:
NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO – GẮN KẾT
Với người học:
NHẠY BÉN – SẴN SÀNG – GẮNG SỨC