Cơ cấu tổ chức

KHỐI HÀNH CHÍNH

1. PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ
2. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
3. PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
4. PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
5. PHÒNG QUẢNG BÁ VÀ HỢP TÁC
6. PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HỌC SINH SINH VIÊN
7. PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ – CƠ SỞ VẬT CHẤT
8. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
9. BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

ĐOÀN THỂ

1. Đảng ủy
2. Công đoàn
3. Đoàn Thanh niên
4. Hội Chữ thập đỏ
5. Hội Cựu chiến binh
6. Ban Đại diện CMHS

KHỐI SỰ NGHIỆP

1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
2. KHOA Y DƯỢC
3. KHOA SƯ PHẠM MẦM NON – NỮ CÔNG
4. KHOA KINH TẾ
5. KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
6. KHOA DU LỊCH
7. KHOA CƠ KHÍ – XÂY DỰNG
8. KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
9. KHOA PHÁP LUẬT – CÔNG TÁC XÃ HỘI
10. KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI
11. KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
12. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
13. TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT – QUỐC PHÒNG AN NINH
14. BAN ĐÀO TẠO LÁI XE